۱ Comment

  1. کاوه

    من ۹۹۹۹۹ تم! گاز بده صفر شیم! 🙂

    لیشام: شما سرور مایین اخوی 🙂 تازه! اگه صفر کردن به گاز دادن ما بود که تا حالا تهران رو آباد می‌کردم D:

    Reply

Submit a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *